Stadgar

STADGAR FÖR BORÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP                                       
Antagna vid årsmötet 2017

Föreningen bildades 4 februari 1912 på kafé Manhem, Borås.

Stadgarna ersätter de från 2010

§   1
Föreningens namn
Föreningens namn är Borås Trädgårdssällskap och har sitt säte i Borås.

§   2
Föreningens ändamål
Trädgårdssällskapets uppgift är att verka för en sammanslutning av trädgårdsintresserade:

– att arbeta med information till trädgårdsintresserade personer
– att informera om utvecklingen inom trädgårdsnäringens olika
   områden 
– att i den allmänna debatten delta och påverka vid försköning samt
    bevara natur-och grönområden inom vår bygd.
– att arrangera utställningar, föredrag och diskussioner
–  resor till odlare, utställningar, parker och andra intressanta mål som
    bidrar till höjandet av kunskapen inom trädgårdsområdet

Föreningen är ideell och har inga ekonomiska intressen att bevaka.

§   3
Medlemskap
Trädgårdssällskapets medlemmar är enskilda medlemmar, hedersmedlemmar och hedersordförande.

Samtliga medlemmar, hedersmedlemmar och hedersordförande förväntas verka för trädgårdsintressets främjande och godkänner föreningens ändamål och förbinder sig att efterleva dess stadgar.

Medlem som motverkar Trädgårdssällskapet och dess strävanden kan efter förslag från styrelsen uteslutas ur föreningen.

§   4
Hedersbetygelser
Till hedersmedlem kan årsmötet utse en föreningsmedlem som förtjänstfullt bidragit till föreningens verksamhet och ändamål.
En hedersmedlem väljs på livstid och betalar inte medlemsavgift.

Till hedersordförande kan årsmötet utse en tidigare ordförande som förtjänstfullt bidragit till föreningens verksamhet och ändamål. Hedersordföranden har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträden, men saknar rösträtt. Hedersbetygelsen hedersordförande kan endast tilldelas en person åt gången och gäller på livstid. Hedersordföranden betalar inte medlemsavgift.

Hedersmedlem och hedersordförande har rätt att avsäga sig hedersbetygelsen om och när personen så önskar.

 §   5
Medlemsavgift
Medlemsavgift erläggs för helt kalenderår.

Medlem som inträder i föreningen under årets sista kvartal faktureras påföljande år.

§   6
Styrelsen
Trädgårdssällskapets styrelse består av sju (7) ledamöter som väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två (2) år.

För styrelsens sju valda ledamöter utser årsmötet två (2) ersättare vars mandattid är två (2) år.

Ersättarnas inträdesordning avgörs efter längsta mandattid. Vid lika mandattid träder den som är äldst först in. Avgår styrelseledamot under mandattiden inträder den ersättare som har längst mandattid, vid lika mandattid träder den först in som är äldst för återstoden av mandattiden.

Årsmötet utser styrelsens ordförande och kassör växelvis, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§   7
Sammanträden
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär att sammanträde skall avhållas.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Ersättare kallas till styrelsemöten och har yttranderätt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§   8
Räkenskaper och revision
Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.

Räkenskaper och förvaltning granskas av två (2) revisorer, vilka utses av årsmötet för en tid av två år. För revisorerna utses en (1) ersättare för en tid av två (2) år.

Revisionen skall vara slutförd före januari månads utgång, varefter en till Borås Trädgårdssällskap ställd berättelse avlämnas till styrelsen.

§   9
Rätt att teckna föreningen
Ordföranden och kassören äger rätt att teckna föreningen tillsammans eller var för sig.

§   10
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på tre (3) personer varav en utses till ordförande. Valberedningen utses för en tid av två år. Valberedningens förslag skall vara inlämnat till styrelsen senast vid januari månads utgång.

§   11
Årsmöte
Årsmöte med Borås Trädgårdssällskap skall hållas före februari månads utgång.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas minst tre veckor före årsmötets hållande.

Extra föreningsmöte avhålls då styrelsen finner detta nödvändigt, eller revisorerna genom gjord anmärkning påkallar detta, eller då en tredjedel (1/3) av medlemmarna gjort framställning härom.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Föredragande av verksamhetsberättelsen och kassarapport
 8. Föredragande av revisionsberättelsen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Val av ordförande/kassör (den som står i tur att avgå)
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av styrelseersättare
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Val av klubbmästare
 16. Val av valberedning
 17. Eventuella ärenden
 18. Årsmötet avslutas

§   12
Rösträtt
Vid årsmötet utövas rösträtt av varje enskild medlem som närvarar vi årsmötet.

I stadgeenlig ordning utlyst årsmöte är beslutsmässigt i de frågor som är upptagna på dagordningen.

§   13
Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte. Skrivelse om ändring eller tillägg skall inlämnas till styrelsen.

§   14
Föreningens upplösning
För beslut om föreningens eventuella upplösning erfordras minst två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett ordinarie årsmöte och den nästpåföljande minst tre månader därefter.

Vid upplösande av föreningen skall dess tillgångar användas till främjandet av inom Sjuhäradsbygden förekommande trädgårdsverksamhet på sätt som årsmötet beslutar.