Stadgar

Stadgar för Borås Trädgårdssällskap, antagna vid årsmötet 2010
(du kan även ladda ner dem som fil här)

Föreningen bildades 4 februari 1912 på kafé Manhem, Borås.

Stadgarna ersätter de från 1979-01-31.

§ 1
Föreningens namn
Föreningens namn är Borås Trädgårdssällskap och har sitt säte i Borås.

§ 2
Föreningens ändamål
Trädgårdssällskapets uppgift är att verka för en sammanslutning av trädgårdsintresserade:
att arbeta med information till trädgårdsintresserade personer
informera om utvecklingen inom trädgårdsnäringens olika områden
att i den allmänna debatten delta och påverka vid försköning samt bevara natur och grönområden inom vår bygd
arrangera utställningar, föredrag och diskussioner
resor till odlare, utställningar, parker och andra intressanta mål som bidrar till höjandet av kunskapen inom trädgårdsområdet

Föreningen är ideell och har inga ekonomiska intressen att bevaka.

§ 3
Medlemskap
Trädgårdssällskapets medlemmar är enskilda medlemmar och hedersmedlemmar. Medlemmar förväntas verka för trädgårdsintressets främjande och godkänner föreningens ändamål och förbinder sig att efterleva dess stadgar.

Medlem som motverkar Trädgårdssällskapet och dess strävanden kan efter förslag från styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 4
Medlemsavgift
Medlemsavgift erlägges för helt kalenderår.

Medlem som inträder i föreningen under årets sista kvartal är också medlem påföljande år.

§ 5
Styrelsen
Trädgårdssällskapets styrelse består av sju (7) ledamöter som väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två (2) år.

För styrelsens sju valda ledamöter utser årsmötet två (2) ersättare vars mandattid är två (2) år.

Ersättarnas inträdesordning avgörs efter längsta mandattid. Vid lika mandattid träder den, som är äldst, först in.
Avgår styrelseledamot under mandattiden inträder den ersättare som har längsta mandattid, vid lika mandattid träder den först in som är äldst för återstoden av mandattiden.

Årsmötet utser styrelsens ordförande och kassör växelvis, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 6
Sammanträden
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär att sammanträde skall avhålls.

Styrelsen är beslutmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Ersättare kallas till styrelsemöten och har yttranderätt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7
Räkenskaper och revision
Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.

Räkenskaper och förvaltning granskas av två (2) revisorer, vilka utses av årsmötet för en tid av två år. För revisorerna utses en (1) ersättare för en tid av två (2) år.

Revisionen skall vara slutförd före januari månads utgång, varefter en till Borås Trädgårdssällskap berättelse avlämnas till styrelsen.

§ 8
Rätt att teckna föreningen
Ordföranden och kassören äger rätt att teckna föreningen tillsammans eller var för sig.

§ 9
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på tre (3) personer varav en utses till ordförande. Valberedningen utses för en tid av två år.

Valberedningens förslag skall vara inlämnat till styrelsen senast vid januari månads utgång.

§ 10
Årsmöte
Årsmöte med Borås Trädgårdssällskap skall hållas före februari månads utgång.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas minst tre veckor före årsmötets hållande.

Extra föreningsmöte avhålls då styrelsen finner detta nödvändigt, eller revisorerna genom gjord anmärkning påkallar detta, eller då en tredjedel (1/3) av medlemmarna gjort framställning härom.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Föredragande av verksamhetsberättelsen och kassarapport
8. Föredragande av revisionsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift
11. Val av ordförande/kassör (den som står i tur att avgå)
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseersättare
14. Val av revisorer och ersättare
15. Val av klubbmästare
16. Val av valberedning
17. Eventuella ärenden
18. Årsmötet avslutas

§ 11
Rösträtt
Vid årsmötet utövas rösträtt av varje enskild medlem som närvarar vid årsmötet.

I stadgeenlig ordning utlyst årsmöte är beslutsmässig i de frågor som är upptagna på dagordningen.

§ 12
Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte. Skrivelse om ändring eller tillägg skall inlämnas till styrelsen.

§ 13
Föreningens upplösning
För beslut om föreningens eventuella upplösning erfordras minst två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett ordinarie årsmöte och den nästpåföljande minst tre månader därefter.

Vid upplösande av föreningen skall dess tillgångar användas till främjandet av inom sjuhäradsbygden trädgårdsverksamhet på sätt som årsmötet beslutar.